Nyhet: Referat och film från vårt riksdagsseminarium om socialförsäkringens roll

Förändringar behövs i socialförsäkringens regelverk och förtroendet för samhällskontraktet återupprättas. Om det rådde enighet på det riksdagsseminarium som arrangerades den 3 mars av Funktionsrätt Sverige tillsammans med Rikard Larsson (S) och Katarina Brännström (M), ledamöter i socialförsäkringsutskottet.

Många engagerade talare rymde det fullspäckade programmet på temat ”Vilken roll ska socialförsäkringen ha?”. Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi inledde med att uttrycka oro över den utveckling vi idag ser där ytterst få beviljas sjukersättning. Ministern betonade socialförsäkringens viktiga roll och berättade att regeringskansliet arbetar för att ta fram ett underlag för att få komma tillrätta med oönskade effekter som olika reformer lett till.

Att bristerna i socialförsäkringen är stora blev tydligt när Monica Klasén Mc Grath, Funktionsrätt Sverige, redogjorde för svar som inkommit från den enkät som genomförts hösten 2019 bland förbundsmedlemmar med frågor om kontakten med Försäkringskassan. Bland frisvar som inkommit utmärktes tre kategorier av teman; brist på förtroende från myndigheten, känslan av att inte bli trodd samt att Försäkringskassan inte har kunskap om olika svårigheter som sjukdomen eller funktionsnedsättningen för med sig i arbetslivet.

Därefter följde fem namnkunniga talare som i sin profession kommer i kontakt med socialförsäkringen. Ursula Berge, Akademikerförbundet SSR lyfte att vi idag ser en övervältring mot försörjningsstöd för att socialförsäkringen inte fungerar. Ursula Berge framhöll att socialförsäkringen måste vara en trygghet och vara friskhetsskapande. Taket måste vara inkomstbaserade. Att leva långt under existensminimum är inte friskhetsfrämjande.

Robert Sjunnebo, LO-TCO Rättskydd talade om vilka hinder som finns i dagens lagstiftning, till exempel att det inte finns någon skyldighet för Försäkringskassan att förklara vad normalt förekommande arbete är vilket gör beslut svåra att överklaga, men också att krav på omställning uppställs när det är onödigt eller i princip omöjligt. Det kan handla om en lärare som snart är frisk från sin utmattning, eller en 64 årig lokalvårdare som snart går i pension. Robert Sjunnebo pekade dock på att lösningar på flera av dagens problem finns i förslag som utredare Claes Jansson lagt i betänkandet ”En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering” (SOU 2020:6) som nu är på remiss.

Peter Munck af Rosenschöld, Sveriges Företagshälsor tryckte på att arbete är grunden för hälsa och att fokus behöver flytta från försäkring till stöd och återgång i arbete. Ökat fokus behövs hos våra myndigheter gällande att förebygga ohälsa och stärka återgång i arbete liksom ökad samverkan mellan såväl berörda departement som mellan Försäkringskassan och arbetsgivare. Samordningsansvaret behöver återupprättas.

Tidigare socialförsäkringsminister Christina Husmark Pehrson tillika utredare för Funka-utredningen, påminde om att många i början av år 2000 befann sig i långa sjukskrivningar utan rehabilitering och ställde frågan vad som hänt sedan dess. Fortfarande befinner sig många personer med funktionsnedsättning i livslångt utanförskap. Christina Husmark Pehrson ställde frågan var de modiga politiker finns som kan ge de tydliga riktlinjer som behövs.

Gunnar Axén, ordförande i socialförsäkringsutredningen 2010–2015 lyfte problemet med att sjukvården idag inte levererar medicinsk rehabilitering i tid, men också hur vi får de enskilda försäkringarna att fungera så bra som möjligt för den enskilde. Gunnar Axén ställde frågan om ansvaret behöver ändras och de enskilda försäkringarna delas upp.

Kort tid återstod för ett panelsamtal med riksdagsledamöterna Rikard Larsson (S), Ann-Britt Åsebol (M), Ida Gabrielsson (V) och Bengt Eliasson om socialförsäkringen roll. Tydlig konsensus rådde om behovet av förändring och att samhällskontraktet måste återupprättas.

Rikard Larsson lyfte att med dagens utveckling risker vi att få en socialförsäkring som man inte litar på. Ida Gabrielsson tryckte på att vi behöver arbeta vidare för en arbetsmarknad som fungerar för fler. Ann-Britt Åsebol (M) framhöll att vi måste få till ett samarbete mellan FK, AF och andra aktörer så att vi inte arbetar i stuprör utan i en kedja. Den enskilde ska kunna få så bra stöd som möjligt från de olika aktörerna.

Bengt Eliasson (L) avslutade samtalet med att förtroendet måste föras in i debatten, för det håller på att gå oss ur händerna. Förtroendet för socialförsäkringen måste upprättas, annars glider hela vår samhällsstruktur oss ur händerna.

Samtalet leddes av Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige som också var dagens moderator.

Textad film från riksdagsseminariet på YouTube