Nyhet: Riksdagen röstar ja till ett oberoende institut för mänskliga rättigheter

Idag har riksdagen fattat ett historiskt beslut.  Riksdagen har sagt ja till regeringens proposition om att inrätta ett oberoende institut för mänskliga rättigheter. Men resan har varit lång och beslutet har inte varit självklart för alla partier. ”Vi är givetvis glada över beslutet. Men det krävs fortsatt arbete, nära samverkan med funktionsrättsrörelsen och resurser för att institutets oberoende övervakning ska få effekt”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige.

”När våra medlemsförbund tog ett kongressbeslut 2015 om att prioritera arbetet för att inrätta en oberoende institution för mänskliga rättigheter kunde vi inte ana att det skulle ta så lång tid. Men vi har inte gett upp, utan fortsatt kampen tillsammans med andra organisationer i civilsamhället.”, fortsätter Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Mänskliga rättigheter kan inte checkas av genom att anta en konvention. Det krävs hårt arbete och kunskap. Det har gått 13 år sedan Sverige åtog sig att inrätta en oberoende mekanism för att främja, skydda och övervaka genomförande av funktionsrättskonventionen. Under tiden har staten endast granskat sig själva. Resultatet redovisas i rapporten Respekt för rättigheter? som är civilsamhällets granskning av hur Sverige lever upp till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

”Vi har genom vår granskning visat på behovet av ett oberoende institut som fungerar som en blåslampa på stat, kommuner och regioner och andra  skyldighetsbärare och som ger styrka till civilsamhällets organisationer i det fortsatta arbetet för att mänskliga rättigheter ska respekteras”, säger Elisabeth Wallenius.

Funktionsrättskonventionen utvecklar arbetet med mänskliga rättigheter genom att betona just oberoende övervakning och där organisationer som företräder rättighetsbärare har en roll. Det innebär att oberoende granskning gäller alla Sveriges myndigheter, även regioner och kommuner.

”Vi ser fram emot att bidra med vår kunskap i uppbyggnaden av institutet. Kunskap och mångfald måste även säkerställas bland de som nästa år ska börja arbeta i institutet. Idag firar vi tillsammans med våra 49 medlemsförbund och andra organisationer i civilsamhället att arbetet mot ett inkluderande samhälle där mänskliga rättigheter respekteras och gäller alla har tagit ett steg framåt”, avslutar Elisabeth Wallenius.

Riksdagen tog ställning till olika ändringsförslag, men till slut gick propositionen om att inrätta ett oberoende institut för mänskliga rättigheter igenom utan ändringar. Konstitutionsutskottets förslag att institutet inte skulle få föreslå för regeringen att utvidga Sveriges folkrättsliga åtaganden röstades bort. Moderaterna ville avslå propositionen och liberalerna lämnade flera ändringsförslag som inte fick bifall.

Imorgon den 10 juni deltar vi i ett digitalt panelsamtal (på engelska) som anordnas av Raoul Wallenberginstitutet, RWI, om vad det historiska beslutet innebär. Anmälan till RWI för deltagande i webbinariet.