Nyhet: Välkommen översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag men helhetsperspektivet behövs

Antalet ansökningar om bostadsanpassningsbidrag har minskat kraftigt sedan 2015. Nu har regeringen meddelat att Boverket ska utvärdera lagen. ”Vi välkomnar att det görs en översyn. Bostadsanpassning kan vara avgörande för att säkerställa inkludering så att alla kan välja var man vill bo. Nu ser vi fram emot att Boverket aktivt involverar berörda inom funktionsrättsrörelsen och säkerställer rättighetsperspektivet”, kommenterar Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Bostadsanpassning är en insats som i enlighet med FN:s funktionsrättskonvention skapar förutsättningar för inkludering, så att personer med funktionsnedsättning kan välja var man vill bo, kunna bo kvar hemma och leva ett självständigt liv. Den enskilde kan söka bidrag från kommunen för att anpassa bostaden och därigenom öka trygghet och självständighet samt minska användning av hemtjänst eller personlig assistans. Men siffror från Boverket visar att antalet beviljade ansökningar har minskat från 73 200 år 2015 till 55 765 år 2019. Och antalet inkomna ansökningar år 2019 var 63 306, det vill säga färre än antalet beviljade beslut 2015.

Lisa Wallenius Foto Linnea Bengtsson
Bild på Funktionsrätt Sveriges ordförande Elisabeth Wallenius. Foto Linnea Bengtsson

”2018 infördes den nya lagen om bostadsanpassning och vi befarar att den är grunden till de ändrade bedömningarna, vilket vi också lyft i en debattartikel tidigare i år. Vi är därför glada att regeringen har följt uppmaningen att se över lagen, inte minst med hänsyn till brister som vi tidigare lyft fram när det gäller rättighetsperspektiv och ett svårtolkat regelverk”, fortsätter Elisabeth Wallenius.

Däremot saknar vi ett helhetsperspektiv på frågan kopplat till inriktningen för funktionshinderpolitiken om universell utformning, borttagande av hinder och att motverka diskriminering.

”Vi menar att det är motiverat att också titta på frågor som vilken betydelse har det till exempel att bostäder och fastighetsägare undantas i diskrimineringslagen, vilka insatser har gjorts för att systematiskt ta bort hinder i flerbostadshus på senare år och vad görs för att se över regelverket så att vanliga anpassningar som duschhandtag, borttagande av trösklar och dörröppnare skulle kunna bedömas som en standardhöjning som är bra för alla. Åtgärder som på sikt skulle minska behovet av bostadsanpassning”, avslutar Elisabeth Wallenius.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 28 februari 2023. Läs mer om uppdraget på regeringens webbplats.

Ta del av vår debattartikel ”Missriktad spariver att minska bidragen till bostadsanpassning”, publicerad 9 mars 2021 i Dagens Samhälle.

Funktionsrätt Sveriges remissvar 2015-09-30 över ”Översyn av lagen om bostadspassningsbidrag mm Boverkets rapport 2014:38”