Nyhet: Viktigt steg mot en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn

I veckan kom beskedet att regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska lämna förslag till en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn. Vi kan positivt konstatera att initiativet ligger nära en av våra rekommendationer i rapporten ”Respekt för rättigheter?”, civilsamhällets granskning av hur Sverige lever upp till Funktionsrättskonventionen.

”Med glädje välkomnar vi den här viktiga och angelägna utredningen. Vi är glada över att direktivet särskilt lyfter att barn med kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning löper betydligt högre risk att utsättas för våld och övergrepp, att strategin ska ha ett funktionshinderperspektiv samt att förslag ska omfatta brottsmålprocessen. I dag visar forskning att rättstryggheten brister för barn med funktionsnedsättning eftersom de bedöms som mindre trovärdiga av polis och domstol. Det är såklart helt oacceptabelt”, kommenterar Marie Sten, förste vice ordförande Funktionsrätt Sverige.

Av regeringens besked framgår Fredrik Malmberg, idag generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och tidigare barnombudsman mellan 2008 och 2017, utsetts till särskild utredare för uppdraget.

”Vi har goda erfarenheter av Fredrik Malmberg, både i hans nuvarande roll på SPSM och som tidigare barnombudsman. Vi ser fram emot en nära samverkan för att den här strategin ska bli så bra som möjligt”, avslutar Marie Sten.

I rapporten ”Respekt för rättigheter?” har vi förslagit att en samlad strategi ska tas fram för att driva på och skapa förutsättningar för relevant forskning om psykisk ohälsa och våld mot barn med funktionsnedsättning för att säkerställa effektiva åtgärder. Rapporten är civilsamhällets granskning av hur Sverige lever upp till Funktionsrättskonventionen. Vi kan konstatera att det här uppdraget kan leda till att rekommendationen uppfylls! Läs mer om och ta del av vår rekommendation här.

Om utredningen
Utredningen ska lämna förslag till en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Strategin ska ha ett helhetsperspektiv och möjliggöra en sammanhållen inriktning för arbetet under den närmaste tioårsperioden. Utredaren ska identifiera brister och möjliga åtgärder och föreslå mål för det långsiktiga arbetet. För att nå målen ska utredaren föreslå åtgärder inom områdena:

  • samverkan mellan statliga myndigheter, kommuner, organisationer och andra berörda aktörer
  • förebyggande arbete mot våld mot barn samt upptäckt av våld mot barn
  • skydd, stöd och behandling för barn som upplevt våld
  • brottmålsprocessen för barn som upplevt våld
  • kunskap, metodutveckling och uppföljbarhet.

Utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den 31 maj 2022.

Läs mer om den nytillsatta utredningen.