Statens medicinetiska råd, Smer och Funktionsrätt Sverige arrangerar tre webbinarier, den 25-27 januari 2021, med syfte att uppmärksamma situationen för personer med funktionsnedsättning och de etiska utmaningar som väckts i samband med coronapandemin.

Det akuta läget: Delaktighet, tillgänglighet och människovärde?

25 januari, kl. 9.30-10.30

Vad hände i mars-april i pandemins första och akuta fas? Upprätthölls de principer och värden som ligger till grund för vår reglering? Hur involverades funktionsrätts-/patientorganisationerna i myndigheternas och regeringens arbete i framtagandet av rekommendationer och förslag till reformer? Hur informerades personer kring de uppdaterade prioriteringsriktlinjerna inom intensivvården? Hur hanterades oron hos berörda grupper av hälso- och sjukvården? Vad kan vi lära inför framtiden?

Till program och anmälan

Nuläget: psykisk ohälsa, etik och goda exempel

26 januari, kl. 9.30-10.30

En första och andra våg av pandemin har nu svept över Sverige. Cornapandemin har haft en negativ effekt på människors psykiska mående och personer med funktionsnedsättning har drabbats särskilt hårt. Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund har rapporterat om en ökad oro för dessa grupper och även internationella studier påvisar en ökad psykisk ohälsa till följd av pandemin. Vad görs nu för att nå berörda grupper? Vilka insatser behövs och vad kan göras bättre? Vilka etiska problem är centrala?

Till program och anmälan

En modern inkluderande krisberedskap – erfarenheter är färskvara

27 januari, kl. 9.30-10.30

Hur involveras funktionsrättsrörelsen i utvärderingen av pandemin så att en krisberedskap kan utvecklas som inkluderar alla? Vilken statistik och vilka utvärderingar har gjorts från myndigheters sida när det gäller hur personer med funktionsnedsättning påverkats under pandemin? Hur ska man lära sig inför framtiden om man inte tar vara på den aktuella erfarenheten?

Till program och anmälan

Webbinarierna kommer att direkttextas. Anmäl behov av teckenspråkstolk direkt till monica.klasen.mcgrath@funktionsratt.se