Vald på kongressen 20 maj 2021

Valberedningens arbete ska präglas av öppenhet och dialog med medlemsförbunden och beakta medlemsförbundens intressen.

Valberedningen ska beakta medlemsorganisationernas gemensamma intressen så som de framgår av stadgar och antagna policydokument för Funktionsrätt Sverige.

De som föreslås bör vara eller nyligen ha varit aktiva i en medlemsorganisation (centralt, regionalt eller lokalt).

De som föreslås ska spegla bredden av medlemsorganisationer.  En jämn fördelning mellan män och kvinnor ska eftersträvas liksom en åldersmässig spridning.

Den föreslagna personens vilja, kunskap, intresse, engagemang, helhetssyn och beredskap att avsätta tid för uppdraget ska vara en avgörande aspekt.

 

Lars Berge Kleber (sammankallande)

lars.bergekleber@gmail.com

Anki Sandberg
anki.sandberg@attention-riks.se

Håkan Hedman
hakan.hedman@njurforbundet.se

Jan-Olof Forsén