Det finns en mängd olika begrepp och ord som används för att beskriva en funktionsnedsättning eller som används för att ringa in frågor kring livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. I vår kommunikation använder vi Socialstyrelsens begrepp funktionsnedsättning och funktionshinder. Vårt namn Funktionsrätt Sverige och begreppet funktionsrätt handlar om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i enlighet med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Socialstyrelsens definition av funktionsnedsättning 
En funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara av bestående eller av övergående natur.

Socialstyrelsens definition av funktionshinder
Ett funktionshinder är en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Exempel på begränsningar är svårigheter att klara sig själv i det dagliga livet och bristande delaktighet i arbetslivet, i sociala relationer, i fritids- och kulturaktiviteter, i utbildning och i demokratiska processer. Det handlar framförallt om bristande tillgänglighet i omgivningen.

Källa: Socialstyrelsens termbank

Intellektuell funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning?
Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund FUB, använder både intellektuell funktionsnedsättning och utvecklingsstörning. De rekommenderar att vissa ord inte används, till exempel handikapp och funktionsvariation. Klicka på länken nedan för att läsa varför.

FUB:s begreppsbank, vilka ord använder vi?