Funktionsrätt Sverige är en samarbetsorganisation som består av en rad rikstäckande funktionsrättsförbund. Uppdraget är att vara funktionsrättsrörelsens enade röst mot regering, riksdag och centrala myndigheter.

Idag är 53 av landets funktionsrättsförbund medlemmar i Funktionsrätt Sverige. Det finns också samarbetsorganisationer för funktionsrättsföreningar i län och kommuner. Dessa är fristående från Funktionsrätt Sverige, men samarbetet är tätt.

Stadgar för Funktionsrätt Sverige 2021.pdf

Funktionsrätt Sveriges beslutande forum är:
– kongressen
– ordförandemöten
– styrelsen

Funktionsrätt Sveriges högsta beslutande organ är kongressen. Mellan kongresserna leds Funktionsrätt Sverige av styrelsen, som också är ansvarig för att verkställa kongressens beslut. Till sitt förfogande har styrelsen ett kansli. Organisationen kan kalla till ordförandemöten, som är ett rådgivande organ.

Kongressen

Kongressen är Funktionsrätt Sveriges högsta beslutande organ. Ombud på kongressen är medlemsorganisationernas ordföranden. Förbunden har möjlighet att utse ersättare för ordföranden.

Samarbetsorgan på läns- och regionnivå där minst två tredjedelar av deras medlemsorganisationer är distrikts- eller regionföreningar i Funktionsrätt Sveriges medlemsorganisationer har rätt att skicka en representant, i första hand förtroendevald, till kongressen. Denna representant har yttrande- och förslagsrätt i frågor som rör lokala, regionala eller länsfrågor samt i frågor som rör förslag från ett läns- eller regionsamarbetsorgan.

Kongressen hålls vart annat år. Motion ska ha inkommit till Funktionsrätt Sveriges kansli för beredning senast tre månader före kongressen.

Vid beslut om antagande av ny medlem, uteslutning och upplösning fattas beslut med 2/3-dels majoritet. Övriga beslut fattas med enkel majoritet.

Ordförandemöte

Styrelsen kan kalla till ordförandemöte. Dessa är främst ett rådgivande organ och leds av styrelsens ordförande. Ombud på ordförandemöte är medlemsorganisationernas ordförande. Förbunden har möjlighet att utse ersättare för ordföranden.

Ordförandemöte kan förrätta fyllnadsval av sådana poster som utses av kongressen. Att dessa frågor ska behandlas ska då tydligt anges i handlingarna. Styrelsen ska under mellanåret mellan kongresserna via ordförandemöte senast i maj månad ge verksamhetsredovisning, förvaltningsberättelseföljande med resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse.

Styrelsen

Styrelsen är Funktionsrätt Sveriges verkställande och beredande organ. Den ansvarar inför kongressen för Funktionsrätt Sveriges förvaltning, ekonomi och verksamhet. Styrelsen leder Funktionsrätt Sveriges löpande verksamhet och får, inom de ramar som kongressen beslutat, fatta behövliga beslut och företräda samarbetsorganet.

Styrelsen består av nio ordinarie ledamöter. Den är beslutsmässig då mer än hälften av dess ledamöter är närvarande.