Astma och allergiförbundet

Sprider kännedom om allergier och annan överkänslighet, verkar för god och likvärdig vård i hela landet, arbetar för att öka förståelsen för vad sjukdomen innebär samt stödjer forskning.

Besöksadress: Rosenlundsgatan 52, 118 63 Stockholm
Box 170 69
104 62 Stockholm
Tel 08-506 28 200
Fax 08-506 28 249
e-post: info@astmaoallergiforbundet.se
webb: Astma- och Allergiförbundet

Allergierna ökar stadigt på grund av miljöpåverkan. Cirka tre miljoner svenskar har astma, allergi eller annan överkänslighet. Besvären kan vara lindriga eller svårt handikappande och orsakas av olika ämnen, till exempel pälsdjur, damm, parfym, tobaksrök och födoämnen.

Många människor vet för lite om astma och allergi, vilket försvårar tillvaron för medlemmarna i Astma- och Allergiförbundet. Omgivningens bristande kunskap medför minskad social gemenskap eftersom medlemmarna måste undvika det de är allergiska mot.

Astma- och Allergiförbundet bedriver en bred verksamhet: information om astma och allergi, arbete för rökfria miljöer och ökad allergisanering, påverkan för en bättre skola för astmatiska och allergiska barn etc.

Som medlem i förbundet får du råd och stöd i allergifrågor och erbjudande om att delta i kurser och konferenser. I lokalföreningen har du möjlighet att aktivt delta i påverkans- och informationsarbete. Du får också medlemstidningen Allergia, den enda specialtidningen i Sverige om astma och allergi.

Riksförbundet mot Astma-Allergi bildades 1956. Astma- och Allergiförbundet har idag 23 länsföreningar och 112 lokalföreningar.