Autism Sverige

Autism Sverige är en intresseorganisation vars målgrupp är personer med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Gemensamt för gruppen är en kraftig begränsning i förmågan till ömsesidigt socialt samspel och ömsesidig kommunikation samt en kraftig begränsning av fantasi, lek, beteenden och intressen.

Post- och besöksadress: Bellmansgatan 30, 118 47 Stockholm
tel: 08-702 05 80, fax: 08-644 02 88
e-post: info@autism.se
webb: Autism Sverige

Autism Sveige bildades 1973 och har 24 distrikt. Medlemmar är personer med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd, deras närstående samt professionella.

Autism Sveriges målsättning är att skapa bästa möjliga villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd genom att sprida kännedom om och öka förståelsen för de svårigheter funktionsnedsättningarna medför. Autism Sverige verkar bland annat för att det ska finnas undervisning, boende, arbete och fritid anpassade för personer med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd och för att underlätta för dem och deras närstående att få kontakt med andra i samma situation. Autism Sverige deltar i internationellt arbete, följer och ger uppslag till forskning inom området.

Autism Sverige arbetar aktivt för att påverka politiker och myndigheter i frågor som rör gruppen. Vi ger ut tidningen Ögonblick och en hel del annat informationsmaterial. Vi har Utbildningscenter Autism som erbjuder kortare och längre utbildningar som riktar sig till såväl närstående som professionella.

Som medlem i Autism Sverige får du genom konferenser, föreläsningar utbildningar, studiecirklar, läger och familjearrangemang av olika slag möjlighet att träffa andra med erfarenhet av autism, Aspergers syndrom och  andra autismliknande tillstånd. Du kan också kostnadsfritt vända dig till kansliet med frågor som rör diagnos, habilitering, lagliga rättigheter med mera.