Hiv-Sverige

Post- och besöksadress: Industrigatan 6, 112 46 Stockholm
tel: 073 944 98 90
e-post: info@hiv-sverige.se
webb:Hiv-Sverige

Hiv-Sverige är en ideell förening som sedan 1990 arbetar med målet att förbättra livsvillkoren för personer som lever med hiv. Hiv-Sverige är en nationell paraplyorganisation som samlar regionala och rikstäckande patient- och stödföreningar av, med och för personer som lever med hiv och deras anhöriga.

Verksamheten fokuseras kring:

Påverkans- och opinionsarbete
Hiv-Sverige arbetar med påverkansarbete för att skapa opinion på regional- och nationell nivå. De arbetar även för att synliggöra personer som lever med hiv. Hiv-Sverige är föreningarnas samlade röst. Genom att påverka lagstiftning, riktlinjer och praxis som leder till lika rättigheter och minskad diskriminering, förbättras livsvillkoren för personer som lever med hiv.

Information
Hiv-Sverige arbetar för att informera personer som lever med hiv om bland annat rättigheter och ansvar, aktuella frågor om hiv och den medicinska utvecklingen. De finns tillgängliga som en kunskapsbas för professionen och allmänheten.

Rådgivning
Hiv-Sverige tillhandahåller rådgivning till myndigheter, organisationer och till personer som lever med hiv. De är sakkunniga och erbjuder rådgivning till myndigheter och beslutfattare.