Psoriasisförbundet

Psoriasisförbundet är en intresseorganisation för människor med psoriasis och psoriasisartrit. Förbundets övergripande mål är att alla med psoriasis ska kunna leva ett bra liv. Psoriasisförbundet arbetar för ökad satsning på forskning, för bättre vård och behandling och för att skapa kännedom om och förståelse för hur det kan vara att leva med psoriasis.  

Post- och besöksadress:
Bellmansgatan 30
118 47 Stockholm
tel: 08 – 600 36 36
e-post: info@pso.se
webb: Psoriasisförbundet

Psoriasis
Psoriasis är en ärftlig kronisk sjukdom som drabbar hud och leder. 250 000-300 000 människor i Sverige har någon form av psoriasis vilket gör sjukdomen till en av våra vanligaste folksjukdomar. Det finns många olika former av psoriasis och sjukdomen varierar i grad och utbredning. Vissa har en mild form medan vissa har allvarliga problem med nedsatt livskvalitet och funktionshinder som följd.

Gemenskap, kunskap och engagemang
Psoriasisförbundet bevakar medlemmarnas intressen i viktiga samhällsfrågor och genomför informations- och utbildningsinsatser. Vi erbjuder mötesplatser och forum där det ges utrymme för erfarenhetsutbyte, vilket många upplever som givande och värdefullt. Dessutom erbjuder vi råd och stöd i vardagen och utbildning i olika former. I vår medlemstidning, Psoriasistidningen, kan man läsa om frågor som berör alla som lever med sjukdomen.

Psoriasisförbundet har 21 region/länsavdelningar och drygt 80 lokalavdelningar runt om i landet. Förbundet bildades 1963.

Psoriasisfonden
Idag finns det ingen behandling som botar psoriasis/psoriasisartrit. Forskningen kring psoriasis har gjort stora framsteg men ännu finns det inget svar på varför sjukdomen uppstår. Psoriasisförbundets egen forskningsfond, Psoriasisfonden, är den största bidragsgivaren till forskningen kring psoriasis i Sverige. Mer information om Psoriasisförbundets verksamhet finns på www.psoriasisforbundet.se