Riksförbundet Attention

Post- och besöksadress: Tjurhornsgränd 6, 121 63 Johanneshov
tel: 08-709 22 60, fax: 08-709 22 69
e-post: kansliet@attention-riks.se
webb: Riksförbundet Attention

Attention är rikstäckande med 60 lokala regionala föreningar, spridda samtliga län. I våra föreningar träffas människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras anhöriga för att få råd, stöd och gemenskap samt bedriva studiecirklar. Attention har även ett eget utbildningsbolag som utbildare yrkesverksamma om våra diagnoser och hur man kan få en bättre livssituation.

Neuropsykiatriska funktionshinder är biologiskt betingade och medför i varierande grad inlärningssvårigheter, anpassnings- och beteendeproblem. Exempel på diagnoser; ADHD och DAMP, Tourette syndrom, Asperger syndrom, tvångssyndrom, språk- och talstörningar.

Förbundets uppgift är att förbättra villkoren för personer med neuropsykiatriska funktionshinder, stödja och tillvarata medlemmarnas intresse, bilda nätverk och stödgrupper.

Förbundet tar också till vara nya rön när det gäller vård, undervisning och samhällsstöd samt sprider kunskap om funktionshindren och de behov de föder.

Med sin information vill man nå sina grupper och deras anhöriga med kunskap om funktionshindrets innebörd och hur svårigheterna kan övervinnas.

Ett annat viktigt syfte är att skapa större förståelse för medlemmarnas behov. Målet är att alla ska bli bra bemötta i kontakten med skola, arbetsliv, socialtjänst, vård, omsorg och andra samhällsinstanser. Via massmedia strävar vi efter att förmedla kunskapen om de osynliga handikappens speciella problematik till alla.

Medlemstidningen Attention utkommer med fem nummer/år.