Riksförbundet Balans

Riksförbundet Balans är en rikstäckande, ideell patient- och anhörigorganisation för människor med diagnoserna DepressionUtmattningssyndrom och Bipolär sjukdom. Vi arbetar för att sprida kunskap och förståelse för de diagnoser vi företräder samt vara ett stöd för drabbade och anhöriga.

Besöks- och postadress: Vårdvägen 3
112 19 STOCKHOLM
E-post: info@balansriks.se
Webb: Riksförbundet Balans

Föreningen Balans bildades 1997 av patienter och deras anhöriga i Stockholm. Sedan hösten 2012, när Riksförbundet Balans bildades, ansvarar riksförbundet för samordning av verksamheten.

Mål

  • Nå personer med depression och/eller bipolärt syndrom och erbjuda stöd inom föreningens ram, inbjuda till samvaro inom föreningen.
  • Informera personal vid psykiatriska kliniker och öppenvårdsmottagningar bland annat genom synpunkter och önskemål när det gäller vården.
  • Informera närstående om möjligheten att delta i föreningens arbete, och få stöd av föreningens övriga medlemmar. Föreningen arbetar också för att anhöriga ska i högre grad ses som resurser i vårdprocessen.
  • Verka för ökad kunskap i samhället om depression och bipolära diagnoser, för att därmed minska oförståelse, rädsla och avståndstagande.