Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH)

Arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges goda förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv.

Post- och besöksadress: Instrumentvägen 10, 2 tr, 126 53 Hägersten
tel: 08-120 080 40, fax: 08-772 33 61
e-post: rsmh@rsmh.se
webb: Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH)

Alla människor är mer eller mindre sårbara och reagerar på händelser i livet på olika sätt. Ärftliga faktorer, uppväxtförhållanden, traumatiska upplevelser och andra hårda påfrestningar kan tillsammans eller var för sig ge upphov till psykisk ohälsa.

Psykiska funktionshinder kan uppstå som en följd av t ex ångest, depression, fobier, tvångstankar eller psykossjukdom. Somliga har någon enstaka svårighet, andra kan uppleva många olika hinder för att bygga upp ett socialt nätverk eller behålla arbete och bostad. Ofta leder funktionshindret till stor ensamhet och isolering.

RSMH vill att människor med psykiska funktionshinder ska bemötas med förståelse och respekt, få professionell hjälp i ett tidigt skede och under tillräckligt lång tid, ska betraktas som expert på sin egen upplevelse och ges inflytande över sin egen behandling, samt erbjudas ett brett utbud av olika former av åtgärder, stöd och psykoterapi, eventuellt i kombination med medicinering.

RSMH deltar i den offentliga debatten, ordnar konferenser och fungerar som remissinstans till olika beslutande myndigheter. Vi utbildar t ex vårdpersonal för att påverka attityder och bemötande, och våra medlemmar i att tillvarata sina rättigheter.

Som medlem i RSMH får du möjlighet att träffa andra människor med erfarenhet av psykisk ohälsa och delta i olika typer av aktiviteter, självhjälpsgrupper, utbildningar och konferenser. Du får också förbundets tidning Revansch och rabatt på alla våra böcker.

RSMH har idag 130 lokalföreningar i 21 distrikt