Pressmeddelande: Permanenta stoppet för tvåårsomprövning av personlig assistans

Funktionsrätt Sverige är positiva till förslagen i regeringens promemoria om ”Vissa förslag om personlig assistans”. ”Vi menar att det är en självklarhet att personlig assistans beviljas för väntetid och beredskap samt för tiden mellan insatser vid olika aktiviteter utanför hemmet”, säger Mikael Klein, intressepolitisk chef på Funktionsrätt Sverige. ”Vi tycker också att det tillfälliga stopp som föreslås när det gäller bestämmelsen om tvåårsomprövning istället bör permanentas.”

Funktionsrätt Sverige skriver i remissvaret att vi också vill se en höjning av ersättningsnivån för väntetiden mellan insatserna för den personliga assistenten. Idag får assistenten bara ersättning för en fjärdedel av väntetiden, vilket gör det svårt att rekrytera. Vem är beredd att arbeta och få lön endast en fjärdedel av tiden?

Som motivering till att stoppa tvåårsomprövningarna av rätten till personlig assistans anger regeringen den osäkerhet och oförutsebarhet som enskilda utsätts för när de riskerar att förlora sin personliga assistans.

”Men så fort det tillfälliga stoppet upphävs kastas människor tillbaka in i osäkerhet”, säger Mikael Klein. ”Därför måste det enda rimliga vara att tvåårsomprövningarna tas bort permanent.”

De föreslagna ändringarna kommer att skydda dem som har fått assistansersättning beviljad och som fortfarande har den kvar. Däremot skyddar ändringarna inte de många assistansberättigade som under senare år förlorat sin assistans eller fått den reducerad. Detsamma gäller de personer som fått avslag vid sin första ansökan.

”Vi förväntar oss därför att regeringen skyndsamt föreslår lagändringar som återställer den förändrade rättstillämpning som blivit konsekvensen av alla de domar som rör insatser enligt LSS. I det fortsatta arbetet och i kommande lagförslag måste de grundläggande prin­ciperna i LSS vara vägledande”, avslutar Mikael Klein. ”Det innebär bland annat att den pågående utredningen behöver ändrade direktiv som både starkare betonar lagens intentioner och som helt stryker utredningens fokus på kostnadsbesparingar.”

Remissyttrande Promemoria Vissa förslag om personlig assistans 2017

Pressmeddelandet hos MyNewsDesk