Press: Det finns bara ett alternativ – omedelbar omställning till fossilfritt

Den globala uppvärmningen förstör livsbetingelserna på jorden, hotar grundläggande mänskliga rättigheter och vår välfärd. ”Alla kommer att drabbas, men redan nu tillhör barn och personer med funktionsnedsättning de som drabbas hårdast”, säger ordförande Nicklas Mårtensson inför regeringens klimatmöte imorgon den 16 juni. ”Mötet borde ha fokus på en omedelbar omställning till ett hållbart samhälle med åtgärder som förebygger ojämlikhet.”

Imorgon har regeringen kallat till nationellt klimatmöte. Funktionsrätt Sverige, paraplyorganisation för 52 funktionsrättsföreningar som tillsammans representerar mer än 400 000 människor, är inte inbjudna. Trots att vi har viktiga medskick att göra. Hanteringen av klimatkrisen är avgörande för alla, inklusive personer med funktionsnedsättning. Om inte Sverige och världen snabbt minskar utsläppen av växthusgaser och stoppar den globala uppvärmningen, lämnar vi efter oss en värld som blir betydligt svårare att leva i. FN lyfter att personer med funktionsnedsättning löper större risk än andra att drabbas negativt av klimatförändringarna och att det därför är viktigt att ta med deras behov för att förhindra att klimatförändringar förvärrar ojämlikheten.

”Regeringen behöver nu lyssna på forskningen och agera”, fortsätter Nicklas Mårtensson. ”Vi är djupt oroade över att regeringen hittills vidtagit åtgärder som i stället för att minska utsläppen av växthusgaser ökar dem, exempelvis genom satsningen på sänkta bränslepriser.”

Regeringens egna klimatpolitiska råd har konstaterat att Sveriges klimatpolitik tappat styrfart och att den kommande handlingsplanen måste leda till sänkta utsläpp och en accelererad omställning så att klimatmålen för 2030 nås. Vi, som arbetar med att bevaka och stärka rättigheterna för personer med funktionsnedsättning, instämmer.

I november 2022 varnade FN:s generalsekreterare för att världen är på väg mot ett ”kollektivt självmord” om den inte vidtar snabba åtgärder mot klimatförändringarna. I mars i år släppte FN:s klimatpanel IPCC en blytung rapport som visar att de kommande sju åren fram till 2030 är helt avgörande för om vi ska ha en chans att nå Parisavtalets 1,5 gradersmål. Utsläppen måste halveras till 2030. 1,5-gradersmålet är fortfarande möjligt, men snart är även det fönstret stängt.

Med effekterna av den globala uppvärmningen hotas livsbetingelserna på jorden, och  därmed våra mänskliga rättigheter som Sverige förbundit sig att efterleva.

”Funktionsrätt Sverige arbetar vanligtvis inte med klimat- och miljöfrågor, men i det läge som mänskligheten befinner sig i samt de konsekvenser som klimatkrisen får för våra målgrupper, kan vi inte tiga”, säger Nicklas Mårtensson.. ”Beräkningar visar att världen kommer att ha 216 miljoner klimatflyktingar 2050,  ”Hur ska vi ha råd med välfärd när resurserna krävs för att hantera återkommande katastrofsituationer? Det är inte rimligt att lämna över notan till de som saknar ansvar för situationen.”

Inför mötet imorgon uppmanar vi regeringen och andra makthavare att välja en fossilfri väg som värnar mänskliga rättigheter, våra barns framtid och ett hållbart samhälle inom ramen för de planetära gränserna. Ni måste våga fatta de obekväma besluten, det finns inga alternativ. Vi måste sluta använda fossila bränslen, vi måste ändra vår livsstil.

Omställningen till ett fossilfritt samhälle behöver vara snabb och rättvis, vilket också påpekas i Parisavtalet. Den är också ett led i arbetet med förverkligandet av målen i Agenda 2030, ett ytterligare åtagande för Sverige.

 

https://www.klimatpolitiskaradet.se/2023-klimatpolitiska-radets-rapport/

https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-cycle/

https://via.tt.se/pressmeddelande/det-finns-ett-alternativ-omedelbar-omstallning-till-fossilfritt?publisherId=3236588&releaseId=3351375&lang=sv