Press: Nu behövs ett MR-institut med kunskap och hög integritet

Funktionsrätt Sverige välkomnar att regeringen tagit ytterligare ett steg närmare att förverkliga ett oberoende institut för mänskliga rättigheter genom att tillsätta en organisationskommitté. Det är avgörande att ett oberoende institut har en ledning med djup insikt i rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt en hög integritet.

”Under pandemin har stora brister i funktionsrättperspektiv avslöjats, inte minst inom myndigheter som ansvarar för krisberedskap, vård och omsorg.  Men även före pandemin såg vi försämringar inom exempelvis socialförsäkringen med ökade avslag och hänvisningar till försörjningsstöd, samt skolan där barn med funktionsnedsättning är överrepresenterade bland elever med problematisk skolfrånvaro. Därför måste institutet ledas med hög integritet, kunskap och förutsättningar att granska alla myndigheters agerande”, kommenterar Mikael Klein, intressepolitisk chef Funktionsrätt Sverige.

Civilsamhället spelar en aktiv och mycket viktig roll i FN-systemets granskning av hur länder lever upp till sina folkrättsliga åtaganden, men ersätter inte den funktion som ländernas oberoende MR-institutioner har i genomförandet av funktionsrättskonventionen.

”Avsaknaden av en oberoende övervakning har bidragit till den negativa utveckling som vi i civilsamhället kunde konstatera i rapporten ”Respekt för rättigheter?” där vi gick igenom genomförande av konventionen 2019. Rättighetsperspektivet har stannat vid vackra ord och inte alls fått genomslag när det gäller personer som möter funktionshinder. Nu ser vi fram emot den nya institutionen och att funktionsrättsrörelsen blir aktivt involverad i etableringen av den liksom i arbetet med att vända denna utveckling”, säger Mikael Klein.

Vi noterar att regeringen nämner att närheten till Köpenhamn och det danska MR-institutet kan främja utbyte av kunskap och erfarenheter som kan vara till stor nytta för det svenska institutet.

”Det tar vi som ett tecken på att Sverige också kan inspireras när det gäller resurser som behövs för övervakning av funktionsrättskonventionen. I Sverige skulle det motsvara minst sju personer med kompetens om CRPD utifrån människorättsmodellen vilket vi tidigare lyft i en skrivelse”, avslutar Mikael Klein.

Bakgrundsfakta:
Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning antogs av riksdagen 2008, utan att ha uppfyllt kravet på en eller flera oberoende mekanismer på plats för att främja, skydda och övervaka genomförandet av konventionen. Sveriges riksdag och regering har också åtagit sig att organisationer som företräder personer som möter funktionshinder ska vara aktivt involverade i beslut och övervakning rättigheterna.

Läs vår gemensamma skrivelse från 2018 med Lika Unika om behovet av en MR-institution.

Länk till pressmeddelandet hos NewsMachine

 

Presskontakt:

Annica Nilsson, tf pressekreterare

Mikael Klein, intressepolitisk chef