Press: Regeringens förslag om ett MR-institut är en seger för vårt arbete

Dagens besked om ett oberoende MR-institut är en seger för vårt arbete ”Efter åratal av kamp för inrättandet av en oberoende granskning av mänskliga rättigheter, med tyngd i FN:s funktionsrättskonvention, känner vi idag stor glädje”, säger Funktionsrätt Sveriges ordförande Elisabeth Wallenius.

Idag presenterade regeringen en lagrådsremiss om inrättandet av ett institut för mänskliga rättigheter. Det nya institutet ska bland annat följa, undersöka och rapportera om hur de mänskliga rättigheterna respekteras och förverkligas i Sverige. Institutet ska också lämna förslag till regeringen om vilka åtgärder som behövs för att säkerställa de mänskliga rättigheterna. Institutet ska inte pröva enskilda klagomål om kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Statsrådet Åsa Lindhagen bekräftade också under pressträffen att i uppdraget ingår även en oberoende granskning av hur Sverige efterlever FN:s konventioner om mänskliga rättigheter som ska följa det som står om en oberoende mekanism enligt artikel 33.2 i FN:s funktionsrättskonvention.

”Vi har kämpat för detta sedan funktionsrättskonventionen började gälla i Sverige 2009 och vi har saknat en samlad granskning av rättigheter för personer med funktionsnedsättning, sedan Handikappombudsmannen upphörde 2008, säger Elisabeth Wallenius.

I konventionen finns ett åtagande om att funktionsrättsrörelsen ska vara involverad i övervakningen. Vår europeiska paraplyorganisation har som exempel en uttalad roll inom EU som också antagit konventionen.

”Det var positivt att Åsa Lindhagen utryckte att förslaget innebär att funktionsrättsrörelsen kommer att ha plats i det råd som ska bistå med kunskap och erfarenheter. Vi ser fram emot tydliggörande av hur involveringen i övrigt ska garanteras när vi har förslaget i vår hand.”, säger Elisabeth Wallenius.

Vår oro handlar nu om finansieringen av institutet, som är lägre än den som förordades i utredningen Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige Ds 2019:4. Förslaget i utredningen var 72 miljoner om året och enligt budgetbeslut ligger den aktuella finansieringen på 50 miljoner det första året.

Efter det att lagrådet yttrat sig om förslaget ska en proposition antas av riksdagen för att vara på plats 2022.

”Det krävs tillräckliga resurser om institutet ska få den kraft och det mandat som behövs för att det ska kunna fullfölja sitt uppdrag. Vi har gjort beräkningar på att det behöver vara 7 personer anställda för de uppgifter som rör funktionsrättskonventionen”, avslutar Elisabeth Wallenius.

Läs vår gemensamma skrivelse från 2018 med Lika Unika om behovet av en MR institution

Pressmeddelandet på Pressmachine

Läs lagrådsremissen Institutet för mänskliga rättigheter