Press: Skollagen tillåter att elever diskrimineras

Skollagen fastslår att alla har rätt till en likvärdig utbildning och rätt till stöd. Skolan ska även vara kompensatorisk och uppväga skillnader, oavsett om det rör barn som kommer från socioekonomiskt utsatta områden eller om barn som har en funktionsnedsättning. Så är det inte idag!
Vi vill att alla elever får det stöd och de anpassningar de behöver i skolan. Det måste ställas högre krav på huvudmännens ansvar för elevens rätt till en inkluderande skolmiljö. Dessutom måste skrivningen i skollagen tas bort som ger skolor möjlighet att neka en elev stöd med hänvisning till organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.