Press: Steg i rätt riktning för att stärka rätten till personlig assistans

”Vi är förstås mycket glada över regeringens förslag att stärka assistansen”, säger Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sveriges ordförande. ”Ökad rättssäkerhet och förutsägbarhet är mycket viktigt för de som har behov av personlig assistans i sin vardag.”

Regeringens förslag som kom i fredags syftar till att stärka rätten till personlig assistans för personer med psykisk funktionsnedsättning och öka rättssäkerheten för barn som är i behov av assistans. Ändringen beräknas leda till 1 800 nya mottagare av assistansersättning och att fler ska få rätt till kommunal personlig assistans.

En viktig förändring är att ett nytt schabloniserat föräldraavdrag införs vid bedömningen av barnets behov av assistans. Syftet är att det som räknas som föräldraansvar* för barn med funktionsnedsättning ska bli mindre än det är idag när behovet av assistans bedöms.

”Det ökar förutsägbarheten för familjer som vi vet ofta lever med ett ansträngt livspussel”, säger Elisabeth Wallenius. ”Vi hoppas att det blir som utlovat och leder till att fler barn får personlig assistans och att barn som redan idag har personlig assistans kommer att beviljas fler timmar. Förhoppningsvis minskar den oro som många familjer idag upplever inför risken att få assistansen minskad eller helt indragen.”

Funktionsrätt Sverige ser samtidigt att ett helhetsgrepp behöver tas kring LSS.

”Vi tycker liksom flera andra att den absurda minuträkningen måste upphöra, man kan inte dela in en persons behov i minuter och sekunder, som man gör idag. Det finns också brister när det gäller flera av de andra insatserna enligt LSS och även dessa behöver tydliggöras och rättssäkerheten måste öka”, avslutar Elisabeth Wallenius.

För att genomföra reformen satsas 667 miljoner under 2023 och drygt 3,3 miljarder per år när reformen fått fullt genomslag 2027. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Pressmeddelandet på pressmachine

*Det ansvar en förälder har som vårdnadshavare enligt föräldrabalken. Här omfattas förälderns ansvar för barnets personliga förhållande och för att se till att barnets behov blir tillgodosedda med hänsyn till ålder, utveckling och övriga omständigheter. Ansvaret ska vara detsamma oavsett om barnet har en funktionsnedsättning eller inte.