Pressmeddelande: Efterlängtad reformering av socialförsäkringen

Funktionsrätt Sverige är positiva till regeringens förslag om att de nuvarande socialförsäkrings­förmånerna handikappersättning och vårdbidrag reformeras. ”Det är hög tid att reformera stöden”, säger Lars Ohly, ordförande i Funktionsrätt Sverige. ”Dagens system är föråldrat och inkonsekvent, det måste vara individens behov som ligger till grund för ersättningen.”

Syftet med handikappersättning är att få ersättning för de merkostnader man har när man lever med en funktionsnedsättning. De föreslagna förändringarna innebär att de nuvarande reformerna avskaffas i sin nuvarande form och ersätts av två nya förmåner: en merkostnadsersättning för både barn och vuxna och ett omvård­nads­bidrag för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning.

I den nya merkostnadsersättningen kommer personer med funktions­nedsättning behandlas lika, oavsett vilken diagnos de har, och få ersättning utifrån hur det individuella behovet ser ut.

Detta har skapat oro från en del håll, bland andra har Synskadades riksförbund, SRF reagerat kraftigt. Oron grundar sig på att de nuvarande reglerna för handikappersättning, garanterar en schablon­ersättning på grundval av vissa diagnoser. Bland annat har personer som är blinda eller har grav hörselskada idag en handikapp­ersättning på en viss nivå.

”Vi delar deras oro”, säger Lars Ohly. ”En så pass stor reform borde säkra att inga grupper lider skada. Personer med hörselnedsättning och synskada bör kompenseras ifall de missgynnas, även om det i så fall kräver extra tillskott av medel.”

Även förändringarna i vårdbidraget är steg i rätt riktning och strävar mot ökad jämställdhet. Den nya möjligheten att gå ned i arbetstid välkomnas av många för att få vardagen att gå ihop.

”Fortfarande finns det ändå risker för att kvinnor drabbas hårdare, säger Lars Ohly. ”Det är på sätt och vis ett underkännande av samhällets ambitioner att inte båda föräldrar ska kunna fortsätta förvärvsarbeta fast man har ett barn med funktionsnedsättningar.”

Läs intervjun med socialminister Annika Strandhäll och Funktionsrätt Sveriges ordförande i DN idag

Pressmeddelandet hos MyNewsDesk