Pressmeddelande: Idag pratar vi funktionsrätt med regeringen

”Att funktionsrätt ska säkerställas i lag och att rättigheter ska vara lika tillgängliga oavsett var man bor är två av de frågor vi vill diskutera idag”, säger Lars Ohly, ordförande i Funktionsrätt Sverige i en kommentar inför dagens möte med regeringens funktionshinderdelegation.

På dagens möte deltar SKL:s ordförande Lena Micko och utredaren Martin Olauzon som ska se över styr- och uppföljning av funktionshinderpolitiken.

”Såväl SKL som regering och riksdag har slagit fast att politiken ska utgå från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen. Därför har vi stora förväntningar på en förändring”, säger Lars Ohly. ”Det gäller bland annat de stora och allvarliga skillnader som finns när det gäller genomförandet av konventionen beroende på var man är bosatt i landet.”

När Martin Olauzon startar sin utredning om styrningen av funktionhinderspolitiken undrar vi bland annat om arbetet kommer att ta hänsyn till internationella rekommendationer.

”Utredningsdirektiven berör inte den kanske största frågan, nämligen hur funktionsrätt ska göras gällande i svensk lag”, säger Lars Ohly. ”Det tycker vi är allvarligt.”

Redan 2014 gav FN:s övervakningskommitté rekommendationer till Sverige att inkorporera konventionen i svensk lag.

”På fyra år har regeringen inte kommit med några tydliga ställningstaganden eller planer för hur man vill hantera FN:s rekommendationer” avslutar Lars Ohly. ”Tystnaden kan svårligen tolkas på annat sätt än att regeringen inte tar FN:s rekommendationer på allvar.”

Funktionsrätt Sverige har nyligen skickat en skrivelse till Socialdepartementet med kommentarer till genomförandet av FN:s rekommendationer om Sveriges efterlevande av Funktionsrättskonventionen.

Vid dagens funktionshinderdelegation deltar även Funktionsrätt Sveriges projekt ”Från snack till verkstad”

Funktionsrätt Sveriges skrivelse till socialdepartementet

Frågor till Lena Micko, SKL

Frågor till Martin Olauzon