Rapporter bekräftar högre utsatthet för våld

MFD har släppt två nya rapporter som belyser våld mot personer med funktionsnedsättning. Rapporterna bekräftar den högre våldsutsattheten i jämförelse med resten av befolkningen. ”Det är upprörande att rapport efter rapport bekräftar detta, utan att något väsentligt förändras så att samhället kan skydda personer med funktionsnedsättning mot våld”, kommenterar Nicklas Mårtensson, generalsekreterare på Funktionsrätt Sverige.

Risken att utsättas för våld och hot är nästan dubbelt så stor i jämförelse med den övriga befolkningen. Utsattheten är ännu högre för personer med intellektuell funktionsnedsättning och för kvinnor och barn med funktionsnedsättning.

”Vi har under lång tid lyft det skriande behovet av ökad kunskap om den större utsattheten för våld mot personer med funktionsnedsättning på en rad olika samhällsområden, bland annat i skolan, vården, socialtjänsten och inom rättsväsendet”, fortsätter Nicklas Mårtensson.

Det saknas fortfarande statistisk och kunskap

MFD ser en rad brister i samhällets möjlighet att bekämpa och förebygga våld. Bland annat visar deras kartläggning att det finns grupper av barn och vuxna med funktionsnedsättning som aldrig nås av undersökningar som innehåller frågor om våld och trygghet. Det handlar inte minst om den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, där det behövs ett utvecklingsarbete vad gäller indikatorer och statistikleveranser för att följa upp strategin med ett funktionsrättsperspektiv.

”Just bristen på data och på indikatorer för att kunna samla in data, är återkommande på flera områden”, säger Nicklas Mårtensson. ”Hur ska vi som samhälle hitta fungerande lösningar på komplexa problem som utsatthet för våld, om det saknas uppföljningsbar statistik. Detta är något som också lyfts i vår rapport ”Respekt för rättigheter”. Vi instämmer i MFD:s efterlysning av återkommande befolkningsundersökningar om våld, våldsutsatthet och trygghet inkluderar funktionsnedsättning.”

Funktionsrättsperspektivet måste inkluderas i arbetet kring mäns våld mot kvinnor

MFD:s rapporter innehåller också en kartläggning av samhällsaktörer och deras tillgång till och användning av kunskapsstöd, insatser och åtgärder. Kartläggning visar att det finns stora utmaningar och hinder även kopplat till målen i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

”Vi välkomnar att MFD lyfter behovet av att regeringen inkluderar personer med funktionsnedsättning i sitt arbete kring mäns våld mot kvinnor, liksom att arbetet med att förebygga och bekämpa våld mot personer med funktionsnedsättning aldrig kan avgränsas till de arenor där endast personer med funktionsnedsättning befinner sig.”, säger Nicklas Mårtensson.

Hinder när brott ska utredas och beivras

MFD lyfter också behovet av att undanröja hinder i arbetet med att utreda och beivra brott som begås mot personer med funktionsnedsättning.

”Det finns ett stort kunskapsbehov inom rättsväsendet kring funktionsnedsättningar, olika kommunikationsbehov och tillgång till målsägarbiträde. Men vi kan också se att det finns behov av att se över det straffrättsliga skyddet för personer med funktionsnedsättning, exempelvis när det gäller hatbrott, då hatmotiv kan tänkas ligga bakom våldshandlingar och andra brott mot personer med funktionsnedsättning”, avslutar Nicklas Mårtensson.

Vi ser fram emot att regeringen agerar på MFD:s slutsatser, våra upprepade rekommendationer och inkluderar funktionsrättsrörelsen i arbetet med den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Läs våra rekommendationer! Länk till rapporten Respekt för rättigheter, sid 51.

Länk till MFD; båda rapporter, Våld mot personer med funktionsnedsättning och Att förebygga och bekämpa våld mot personer med funktionsnedsättning