Press: Regeringen, hur ska ni förbättra situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning?

Pressmeddelande från Funktionsrätt Sverige, DHR, Hörselskadades riksförbund, HRF och Synskadades riksförbund, SRF.


Ny statistik från SCB visar att drygt hälften (52 procent) av personer med funktionsnedsättning har en sysselsättning, jämfört med 81 procent av den övriga befolkningen. Bland de personer som har en nedsatt arbetsförmåga är siffran så låg som 44 procent. ”Så här får det inte fortsätta. Det är resursslöseri att människor som både kan och vill arbeta inte får förutsättningar att göra det. Nu har regeringen en chans att ändra på detta genom att prioritera resurserna där det bäst behövs på arbetsmarknaden”, säger Nicklas Mårtensson, Funktionsrätt Sverige.

Funktionsrättsrörelsen skickar idag en skrivelse till regeringen med ett antal förslag som, om de genomförs, kommer att leda till att sysselsättningsgraden ökar markant.

”Att stora grupper inte får chansen till jobb, samtidigt som bristen på arbetskraft är mycket hög, gör frågan mer angelägen än någonsin. Detta är kostsamt för arbetsgivare, individer, samhälle och landets ekonomi. Samtidigt finns det stora vinster att göra om regering, andra makthavare och arbetsgivare nu väljer att ta tag i de problem som finns. Vi har överlämnat viktiga förslag, nu hoppas vi att de tas emot och blir verklighet”, fortsätter Nicklas Mårtensson.

Ett förbättringsområde handlar om stödet hos Arbetsförmedlingen. Myndigheten måste ha tillräckligt med resurser och personal som kan ge det personalintensiva och i många fall helt avgörande stöd som krävs, stödbehov behöver identifieras tidigare och stöd ges snabbare. Idag tar det i genomsnitt längre än 300 dagar för att få en funktionshinderskod registrerad, den kod som ger tillgång till särskilt stöd för personer med funktionsnedsättning.

”Det är svårsmält att Arbetsförmedlingen, trots de stora stödbehoven hos arbetssökande, år efter år lämnar tillbaka medel som hade kunnat leda till arbete för personer med stora utmaningar på arbetsmarknaden. Problemen behöver hanteras så att det inte sker i år igen”, kommenterar Niklas Mattsson, förbundsordförande Synskadades Riksförbund.

Andra förslag handlar om att utveckla stödet till arbetsgivare samt ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att föreslå hur personer med funktionsnedsättning kan matchas mot de behov av arbetskraft som redan finns och som växer fram som ett resultat av omställningen till den cirkulära ekonomin.

”Arbetsgivare och branscher har ett skriande behov av arbetskraft. Det är ett utmärkt läge för regeringen att initiera ett sådant uppdrag. Alla resurser behövs, det kommer bli ännu tydligare framöver. Stora pensionsavgångar, låga födelsetal och allt senare start i arbetslivet riskerar att försämra situationen”, avslutar Nicklas Mårtensson.

Kontaktpersoner:

Nicklas Mårtensson, generalsekreterare, Funktionsrätt Sverige,
Tel: 08-546 404 23,
E-post: nicklas.martensson@funktionsratt.se
Mattias Lundekvam, förbundsordförande Hörselskadades Riksförbund,
Tel: 073-917 55 12,
E-post: mattias.lundekvam@hrf.se
Niklas Mattsson, förbundsordförande i Synskadades Riksförbund,
Tel: 070-318 36 90,
E-post: niklas.mattsson@srf.nu
Kristian Cornell – ombudsman, DHR- Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet,
Tel: 070-315 80 36,
E-post: kristian.cornell@dhr.se