Pressmeddelande: Regeringen lyssnar till Funktionsrätt Sveriges kritik

Regeringen beslutade igår om en lagrådsremiss med förslag på ändringar gällande personlig assistans. ”Det är positivt att regeringen lyssnat på flera av Funktionsrätt Sveriges synpunkter på det ursprungliga förslaget”, säger Mikael Klein, intressepolitisk chef på Funktionsrätt Sverige. ”Men det finns fortfarande mycket att göra om regeringen menar allvar med sina föresatser att uppfylla intentionerna i LSS.”

Det ena förslaget handlar om att tillfälligt stoppa tvåårsomprövningarna och det andra om att införa rätt till assistans för väntetid, beredskap, alltså tid mellan aktiva insatser. Regeringen har här lyssnat på Funktionsrätt Sverige när det gäller att även resor till och från aktiviteter ska omfattas av assistansersättning.

”Vi har fått gehör för våra invändningar om att resan självklart måste anses utgöra en del av aktiviteten, säger Mikael Klein. ”Regeringen har också tagit fasta på vår synpunkt om att dessa regler måste gälla vid alla aktiviteter utanför hemmet, alltså även på arbetsplatser och i utbildningssammanhang. Det är bra att detta nu förtydligas i lagrådsremissen.”

Regeringen förtydligar också förslaget om nödstopp av tvåårsomprövningarna med att Försäkringskassan inte ska ompröva beslut om assistansersättning om det inte finns väsentligt ändrade förhållanden i personens situation. I dessa fall är det endast de ändrade förhållandena som ska omprövas och inte hela beslutet.

”Nödstoppet är välkommet och tydliggörandet innebär att personer som har assistans kan känna en trygghet på lite längre sikt eller åtminstone tills stoppet av tvåårsomprövningar återupptas igen. Funktionsrätt Sverige förordar dock ett permanent stopp av tvåårsomprövningarna, som skapar mycket oro för rättighetsbärare.”

Funktionsrätt Sverige är positiva till ändringarna i regeringens åtgärdspaket, men menar att de är långt ifrån tillräckliga.

”De aktuella ändringarna skyddar dem som har fått assistansersättning beviljad och som fortfarande har den kvar. Däremot påverkar ändringarna inte de många assistansberättigade som under senare år fått avslag på sin ansökan, förlorat sin assistans eller fått den reducerad. Vi förväntar oss därför att regeringen skyndsamt föreslår lagändringar som återställer den förändrade rättstillämpning som blivit konsekvensen av flera av de domar som rör insatser enligt LSS. I kommande lagförslag måste de grundläggande prin­ciperna i LSS vara vägledande och det innebär att den pågående utredningen behöver ändrade direktiv som både betonar lagens intentioner och som helt stryker fokus på kostnadsbesparingar, avslutar Mikael Klein.

Funktionsrätt Sveriges remissvar på regeringens promemoria ”Vissa förslag om personlig assistans”

Pressmeddelandet på MyNewsDesk