Remissvar: Åtgärderna inte tillräckligt kraftfulla för att korta vårdköerna

Tillgänglighetsdelegationen har haft i uppdrag att arbeta för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården, med inriktningen att korta väntetiderna. I slutbetänkandet från delegationen (SOU 2022:22) föreslås bland annat förändringar i den lagstadgade vårdgarantin, både när det gäller primärvård och specialiserad vård.

Funktionsrätt Sverige ställer sig bakom många av förslagen i utredningen. Samtidigt ifrågasätter vi om åtgärderna är tillräckligt kraftfulla för att vårdköerna ska kunna minska.

Huvudfrågan för utredningen – att väntetiderna till vård och behandlingar måste kortas – är helt central för att upprätthålla tilltron till den gemensamt finansierade hälso- och sjukvården. Men i remissvaret poängterar vi också att det behövs fler åtgärder och ett bredare perspektiv för att förbättra tillgängligheten inom vården.

Det är ofta svårt att få möjlighet att träffa vårdpersonal med rätt kompetens i primärvården. Det saknas exempelvis sjuksköterskor, distriktssköterskor, psykologer, fysioterapeuter, dietister och arbetsterapeuter. Regionerna behöver säkerställa att primärvården lever upp till lagkraven när det gäller tillgång till personal.

Säkerställ tillgängligheten inom vården

För att vården ska vara tillgänglig för alla behövs ett kontinuerligt arbete med att undanröja hinder så att personer med funktionsnedsättning kan ta del av hälso- och sjukvården på lika villkor som andra. Det handlar inte bara om väntetider till bedömningar och behandlingar, utan även om att säkerställa den fysiska, kognitiva och kommunikativa tillgängligheten inom vården.

En nationell handlingsplan

Funktionsrätt Sverige lyfter även fram behovet av en nationell handlingsplan för att identifiera och åtgärda ojämlikheter i hälsa och vård. Det handlar bland annat om att säkerställa vårdens kompetens om mänskliga rättigheter och olika funktionsnedsättningar och för att stärka delaktighet i beslut som rör den egna hälsan.

Läs vårt remissvar

”Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram SOU 2022:22”.