Förstatligandet av personlig assistans kräver årlig uppföljning

Funktionsrätt Sverige som medverkat med en expert  i den så kallade huvudmannaskapsutredningen, Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans SOU 2023:9, ställer oss i huvudsak positiva till förslagen.

I remissvaret betonar vi bland annat behovet av en årlig utvärdering av utfallet av förstatligandet. ”Det krävs för att sätta in åtgärder om vi ser en negativ utveckling, exempelvis att personer med funktionsnedsättning i behov av personlig assistans fortsatt minskar eller att antalet utfärdade timmar i genomsnitt krymper”,kommenterar Ola Linder, jurist på Funktionsrätt Sverige och expert i utredningen.

”Utredningen har genomförts med lyhördhet för våra synpunkter, fortsätter Ola Linder. ”Det är viktigt att förslagen bereds i Regeringskansliet och läggs fram till riksdagen i en proposition. För att det ska bli en hållbar reform behöver regeringen kraftigt höja schablonersättningen inom assistansersättningen för att möta de löneökningar som skett under senare år samt den kraftiga inflationen. Det behövs även en översyn och tydligare styrning av Försäkringskassans behovsbedömningar i enskilda fall för att säkerställa ett fullt genomslag av den personliga assistansens potential och på så sätt säkerställa självbestämmande för personer med funktionsnedsättning som behöver personlig assistans enligt internationella normer om mänskliga rättigheter, avslutar Ola Linder. ”

Läs vårt remissvar 

Läs artikel om utredningen i Heja Olika