Remissyttranden om privata aktörer i värlfärden, bilstöd och tillgängligt resande.

Under de senaste veckorna har Handikappförbunden svarat på tre remisser, varav ett yttrande gäller Ägarprövningsutredningen ”Krav på privata aktörer i välfärden ”. Utredningen har haft i uppdrag att utreda vilka krav, utöver de som redan ställs, som kan och bör ställas på de som äger och driverföretag inom välfärdssektorn. Man föreslår bland annat att man på tillståndspliktig verksamhet inom välfärdssektorn i framtiden ska ställa krav på insikt, erfarenhet och lämplighet samt ekonomiska förutsättningar. I Handikappförbundens svar ställer vi oss generellt bakom förslaget om ökad tillståndsplikt och bättre tillsyn av privata utförare. Vi har också betonat behovet av tydliggörande som gäller huvudmannaskap, ansvar för uppföljning och kontroll av privata utförare, gräns mellan statlig tillsyn och kommunalt ansvar, bättre information och dialog med användare samt förstärkning av allmänhetens insyn.

Medborgarperspektiv från stora användargrupper behövs i utformning av samhällstjänster 

I två av remissvaren lyfter vi fram avsaknaden av helhetsyn och medborgarperspektivet och konstaterar att det civila samhällets röst saknas på en övergripande systemnivå. Människor med funktionsnedsättning utgör cirka 20 procent av befolkningen, och andelen ökar. Många är organiserade i funktionshinderorganisationer där en samlad erfarenhet byggts upp av att använda samhällets tjänster utifrån ett medborgarperspektiv. Under åren har vi sett en alltmer fragmentiserad administration av samhällstjänster. Detta drabbar allmänheten i stort. För den som är sjuk, saknar ett socialt nätverk, god ekonomi, språklig förmåga, har nedsatt kognitiv förmåga och/eller saknar digital kompetens är det omöjligt att orientera sig och känna till sina rättigheter, eller veta vart hen ska vända sig för att få stöd och lämna synpunkter.

Offentlig verksamhet organiserar sig utifrån beställare och utförare, där användarna – allmänheten – inte har någon roll. Istället förväntas individen anpassa sig till hur olika offentliga och privata aktörer har valt att organisera sig och utforma sina tjänster. Det blir upp till individen att hitta och förstå varje enskild tjänst, eller service som dessutom skiljer sig åt regionalt. Sverige kritiseras för brister i att leva upp till mänskliga och lagstadgade rättigheter.

 Vi lämnar förslag till bland annat bättre system för klagomålshantering och en uppförandekod gemensam för alla utförare av samhällstjänster.

Läs detta och andra yttrande under länkarna nedan.

Remissvar Privata Aktörer SOU 2015 7

Remissvar Res Lätt Med Biljett DS 2015 11

Yttrande över Ett reformerat bilstöd