Vi går mot ett samhälle där sjukdom kan leda till fattigdom. Socialförsäkringens grundtanke om att sjukdom inte ska leda till fattigdom håller på att urholkas. Handikappförbunden vill därför värna om en allmän solidariskt finansierad socialförsäkring.

Varje människa har rätt till social trygghet. FN slår fast den rätten i konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter artikel 9: ”Konventionsstaterna erkänner rätten för var och en till social trygghet, däribland socialförsäkring”. I Sverige ligger den tryggheten framför allt i just socialförsäkringen, vars grundtanke är att sjukdom eller olycka inte ska leda till fattigdom. Socialförsäkringen idag har en alltför låg ersättningsnivå, som dessutom minskar ju längre man är i behov av den. I Sverige är den på 80 procent av lönen, vilket kan jämföras med Danmark som ligger på 100 procent utan att för den skull ha en högre andel sjukskrivna. Eftersom att taket för ersättningsnivån inte följt med i löneutvecklingen är det dessutom en överväldigande minoritet som inte ens har rätt till den lågt satta ersättningen.

Idag fyller inte socialförsäkringen längre sin grundtanke. I de allra flesta fall leder en längre sjukdom eller en allvarlig olycka till betydande inkomstbortfall och raserade privatekonomier. Det bristande skyddet har lett till en ökning av försäkringsalternativ via fackavtal och privatförsäkringar.  Ju färre som skyddas av socialförsäkringen desto sämre tilltro har skyddet. De nya alternativa lösningarna utestänger de som är utan arbete eller redan är sjuka. Vi går allt närmare ett samhälle där sjukdom kan leda direkt till fattigdom. Ett samhälle utan en allmän social trygghet. Handikappförbunden vill därför värna om en allmän solidariskt finansierad socialförsäkring, med fullgod ersättningsnivå.