Det är oacceptabelt att alla inte ges samma förutsättningar till stöd. Handikappförbunden ställer sig bakom FN:s konvention för mänskliga rättigheter där det slås fast att alla människor ska ha en skälig levnadsnivå. Det här ska ges på lika villkor. En funktionsnedsättning får inte vara ett hinder till lika stöd efter behov.

Enligt Socialtjänstlagen ska kommunerna ge sina medborgare bistånd efter behov och individuell prövning. Med bistånd menas till exempel hjälp med att städa, tvätta, handla, laga mat, personlig omvårdnad, boendestöd, särskilt boende och ekonomiskt försörjningsstöd. Levnadsvillkoren mellan personer med funktionsnedsättning och totalbefolkningen är stora och ojämlika. Deltagandet i samhällslivet är lägre för personer med funktionsnedsättning än för befolkningen i stort. De här ojämlika förutsättningarna ska vara en del av behovsprövningarna.

Handikappförbunden ser att det finns stora brister i handläggning, bedömning och genomförandet av stödet. Det är skillnad på teori och praktik. Kommunernas arbete måste förbättras för att människor med funktionsnedsättning ska kunna bli delaktiga i samhället. Särskilda stödinsatser måste vidtas för de som är, eller löper risk att bli, hemlösa. Funktionshinder får inte vara en anledning till minskat stöd.