Arbetsgruppen för LSS  som består av den samlade funktionsrättsrörelsen har följt den statliga översynen och tagit fram egna ställningstaganden i olika centrala frågor i LSS-lagen.

Konsekvensanalysen av förslag kring personlig assistans 

Sammantaget ser vi att LSS-utredningen vill begränsa, inskränka och splittra upp den för många livsavgörande insatsen personlig assistans. Detta går stick i stäv med de intentioner som stadgas för LSS då förslagen bortser från individens behov av ett övergripande och heltäckande stöd under självbestämmande.

Här kan du läsa vårt konsekvensanalys av förändringarna inom personlig assistans

Kontaktperson

Insatsen kontaktperson har stor betydelse för personer som tillhör LSS personkrets möjlighet till social gemenskap och vi framför att insatsen kontaktperson ska bestå i nuvarande lydelse.

Här kan du läsa vårt ställningstagande om insatsen kontaktperson

Råd och stöd

Vi betonar att insatsen råd och stöd behövs för att personer med omfattande funktionsnedsättningar ska uppnå goda levnadsvillkor och få möjlighet att delta i samhällslivet i enlighet med LSS ursprungliga intentioner.

Här kan du läsa vårt ställningstagande om insatsen råd och stöd

Bostad för barn

Vi anser att utredningen har gjort en korrekt bedömning gällande insatsens betydelse för barn som tillhör LSS personkrets samt barnets anhöriga, det vill säga att insatsen ger möjlighet till en kompletterande varaktig uppväxtmiljö som i större eller mindre utsträckning kompletterar föräldrahemmet under barnets uppväxt.

Här kan du läsa vårt ställningstagande om insatsen bostad för barn

Daglig verksamhet

Insatsen daglig verksamhet behövs för att personer med omfattande funktionsnedsättningar ska uppnå goda levnadsvillkor och få möjlighet att delta i samhällslivet i enlighet med LSS ursprungliga intentioner.

Här kan du läsa vårt ställningstagande om insatsen daglig verksamhet

Bostad med särskild service

Gällande den nya insatsen vill undertecknade förtydliga att hur detta stöd ges är av avgörande betydelse för uppfyllelse av lagens principer och intention. Det råder oklarhet hur detta stöd ska ges för en person som bor i bostad med särskild service.

Här kan du läsa vårt ställningstagande om insatsen bostad med särskild service

Ledsagarservice

Tillgång till insatsen ledsagarservice riskerar att påverkas mycket negativt om den förlorar sin ställning som en självständig insats, som det föreslås av utredningen. Insatsen är ofta avgörande för att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i samhällslivet.

Här kan du läsa vårt ställningstagande om ledsagarservice

Huvudmannaskap 

Den första fråga som utretts är den om huvudmannaskap. Funktionsrätt Sveriges utgångspunkt är att frågan om huvudmannaskap måste utgå från vad som bäst uppfyller LSS intentioner. Det saknas fortfarande en konsekvensanalys av de olika alternativen, vilket omöjliggör ett välgrundat ställningstagande.

Här kan du läsa vårt ställningstagande om huvudmannaskap.

Centrala begrepp

I direktiven till den statliga översynen av LSS står det att lagen är svårtolkad och man bör utreda om vissa begrepp därför behöver definieras tydligare. Handikappförbundens parallella utredning av LSS, invänder mot detta och menar att begreppen måste definieras av den enskilde som omfattas av lagens insatser.

Här kan du läsa vårt ställningstagande om centrala begrepp

Anhörigassistans

Sammanfattningsvis anser arbetsgruppen att den enskildes självbestämmande är en princip som inte får inskränkas. Föräldrars långtgående ansvar enligt Föräldrabalken får inte inskränkas för föräldrar till barn med rätt till LSS-insatser. Barns rättigheter får inte inskränkas och insatser som bidrar till Barnkonven­tionens uppfyllelse måste garantera detta.

Här kan du läsa vårt ställningstagande om anhörigassistans

Avlösarservice

Här kan du läsa vårt ställningstagande om avlösarservice

Korttidsvistelse

Här kan du läsa vårt ställningstagande om korttidsvistelse

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Här kan du läsa vårt ställningstagande om korttidstillsyn för skolungdom över 12 år