Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv (SOU 2022:38)

Läs remissen här

Läs missivet här 

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss. Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 27 januari 2023.

Vi vill därför in förbundens synpunkter senast den 10 januari 2023.

Skicka synpunkterna till denna mejladress: minsexualitet@funktionsratt.se

 

Funktionsrätt Sveriges hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på men arbetet sker i en mindre process. Vi är beroende av att få in synpunkter från medlemsförbunden.

Liksom med alla våra remisser har varje förbund möjlighet att skriva egna förbundsspecifika yttranden.

 

Sammanfattning av remissen:

Utredningens över­gripande upp­drag har varit att se över föräldra­balkens regler om föräldra­skap och i övrigt över­väga vissa föränd­ringar av de familje­rättsliga reglerna.

Syftet med upp­draget har varit att – med utgångs­punkt i barnets bästa – åstad­komma en mer samman­hållen, köns­neutral och jämlik reglering om föräldra­skap samt regler om föräldra­ansvar som är anpas­sade till olika familje­konstella­tioner. I upp­draget har ingått att ta ställning till bland annat

  • hur föräldra­balkens regler om föräldra­skap kan utformas för att bli mer över­skådliga, enhet­liga, hel­täckande, köns­neutrala och inklu­de­rande samt enklare att tillämpa,
  • om utrymmet att häva ett föräldra­skap ska begränsas,
  • om personer som inte längre är gifta eller sambor ska kunna adop­tera gemen­samt eller adoptera varandras barn, och
  • om förut­sätt­ningarna för ett barn att upp­rätt­hålla sin relation med en social förälder efter en separa­tion eller en föräl­ders döds­fall behöver för­bättras, och om det i övrigt behöver vidtas åtgärder för att under­lätta för familjer där fler än två vuxna tar föräldra­ansvar.