Ämnesbetygsreformen – Gy25

Då remissen är omfattande finns alla dokument att ta del av på www.skolverket.se/remiss-amnesbetygsreformen-gy25

Där finns också information hur du hittar i materialet.

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss till Skolverket.

 

Funktionsrätt Sveriges hantering

Funktionsrätt Sverige är positiva till förändringen att övergå till ämnesbetyg i gymnasieskolan (med fler skolformer). Vi kommer att besvara remissen men däremot inte ha synpunkter på de detaljer som tas upp i remissen till exempel förslagen till nya läroplaner (se vidare remissen). Vårt svar kommer att vara generellt utifrån inkluderande utbildning för elever med funktionsnedsättning, vilket innebär att vi inte kommer att ta in specifika synpunkter från medlemsförbunden.

 

Varje medlemsförbund kan givetvis självständigt svara om man har egna synpunkter utifrån det specifika i Skolverkets remiss.

Skolverket vill ge remissinstanserna möjlighet att yttra sig över förslagen och särskilt de förslag som är relevanta för remissinstansen.

Eventuella synpunkter bör vara Skolverket tillhanda senast den 10 januari 2024.

Skicka gärna svar som e-post till remiss.amnesbetyg@skolverket.se eller till registrator@skolverket.se. Ange Skolverkets diarienummer 2023:1355.

Vid eventuella frågor hänvisas till Skolverkets upplysningstjänst som nås via www.skolverket.se/om-oss/kontakta-oss

 

Sammanfattning av remissen:

Enligt regleringsbrevet för budgetåret 20231 avseende Statens skolverk har myndigheten i uppdrag att genomföra förberedelser för ämnesbetyg.

Skolverket ska i enlighet med propositionen Ämnesbetyg – betygen ska bättre spegla elevers kunskaper (prop. 2021/22:36) och beslutade ändringar i skollagen (2010:800) förbereda för en övergång till ämnesbetyg i gymnasieskola, anpassade gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå samt kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning på gymnasial nivå.

Remissvar

När svar har skickats in kommer det att publiceras här.