Svar: Ändringar i förordningen om bidrag till arbetshjälpmedel S2024/00048

Läs remissen här

 

Funktionsrätt Sveriges hantering
Den här remissen skriver vi remissvar på men arbetet sker i en mindre process. Vi är beroende av att få in synpunkter från medlemsförbunden.

Liksom med alla våra remisser har varje förbund möjlighet att skriva egna förbundsspecifika yttranden.

Sammanfattning av remissen:
Regeringen har tagit fram förslag som ska förenkla och effektivisera hanteringen av återbetalningsärenden samt förtydliga och modernisera regelverket kring det bidrag till arbetshjälpmedel som Försäkringskassan ansvarar för. Förslaget skickas nu på remiss till berörda myndigheter och organisationer.

Ett av förslagen är att det ska förtydligas att bidrag ska få lämnas för kostnaden för uppgraderingar av datorbaserade arbetshjälpmedel samt för utbildning för att kunna använda ett arbetshjälpmedel eller en anordning.

För att förenkla och effektivisera fordringshanteringen föreslås möjligheten att uppfylla återbetalningsskyldigheten genom att överlåta hjälpmedlet till Försäkringskassan tas bort. Om en försäkrad blir arbetsoförmögen eller om det finns andra liknande skäl, föreslås att bidraget ska betalas tillbaka endast om hjälpmedlet eller anordningen inte har använts för avsett ändamål.

– Dagens regler som är från tidigt 90-tal behöver moderniseras. Personer i behov av arbetshjälpmedel, exempelvis på grund av syn- eller hörselnedsättning, ska ges förutsättningar att delta i arbetslivet. Det är viktigt att vi har ett tydligt, effektivt och modernt regelverk för hanteringen av bidrag för arbetshjälpmedel. Jag ser fram emot att ta del av remissinstansernas synpunkter på förslagen, säger äldre-och socialförsäkringsminister Anna Tenje.