Betänkandet Modernare byggregler, SOU 2019:68

Läs remissen här

Läs missivet här

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss till Finansdepartementet senast den 15 maj 2020.

Vi tar därför tacksamt emot synpunkter från medlemsförbund och länssamarbeten senast den 24 april 2020.

Skicka synpunkter till: Mia Ahlgren

Funktionsrätt Sveriges hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på men arbetet sker i en mindre process. Vi är beroende av att få in synpunkter från medlemsförbunden.

Liksom med alla våra remisser har varje förbund möjlighet att skriva egna förbundsspecifika yttranden.

Sammanfattning av remissen:

Kommittén för modernare byggregler ska enligt kommitténs direktiv lämna tre betänkanden.

Det övergripande syftet med kommitténs arbete är att modernisera regelverket och därmed gynna ökad konkurrens och ökat bostadsbyggande utan att äventyra hälsa, säkerhet, gestaltningskvalitet, en god livsmiljö och ett långsiktigt hållbart byggande.

I detta betänkande genomför kommittén en översyn av åttonde och tionde kapitlen i PBL, tredje till femte och sjunde kapitlen i plan- och byggförordningen (PBF), BBR, Boverkets konstruktionsregler (EKS) och de standarder dessa hänvisar till.

Remissvar

Svar kommer.