Bortom fagert tal – Om bristande tillgänglighet som diskriminering (Ds 2010:20)

Läs promemorian 

Läs Handikappförbundens remissvar

Sista svarsdatum

2010-10-29
(Vi avger vårt yttrande till Integrations- och jämställdhetsdepartementet senast 2010-11-19)

Sammanfattning

I promemorian föreslås att det i diskrimineringslagen ( 2008:567) ska införas en ny bestämmelse om förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Bestämmelsen omfattar situationer där någon missgynnas genom underlåtenhet att vidta skäliga åtgärder för tillgänglighet så att personer med en funktionsnedsättning kommer i en situation som är jämförbar med den för personer utan sådan funktionsnedsättning. Diskrimineringsförbudet föreslås gälla för alla de samhällsområden där diskrimineringslagens övriga regler gäller i dag.
Förbundskonferens 24 augusti
Beställ promemorian 

Handlingsförfarande

Den här remissen är på en stor utredning och berör alla våra medlemsförbund. Vi skriver remissvar och har en bred process med förbunden.

Handläggare på Handikappförbunden

Linda Bergfeldt
Telefon:08-546 404 22  
E-post: Linda Bergfeldt

Mikael Klein
Telefon: 08- 546 404 34  
E-post: Mikael Klein
Handikappförbundens diarienumer för remissen: 10-020