Svar: Boverkets förslag till föreskrifter om bostäders lämplighet för sitt ändamål

Läs remissen här

Sammanfattning av remissen:

Boverket föreslår nya föreskrifter om bostäders lämplighet för sitt ändamål.
Författningsförslaget preciserar utformningskravet på bostäders lämplighet för
sitt ändamål i 3 kap. 1 § plan- och byggförordningen (2011:338) och det tekniska egenskapskravet på bostäders lämplighet för det avsedda ändamålet i 3 kap. 17 § PBF. Enligt 3 kap. 1 och 17 §§ PBF ska bostäderna i skälig utsträckning ha avskiljbara utrymmen för sömn och vila, samvaro, matlagning, måltider, hygien och förvaring. Dessutom ska bostäderna med hänsyn till användningen ha inredning och utrustning för matlagning och hygien.

En skillnad från BBR som författningsförslaget innebär är att krav på avskiljbara bostadsfunktioner inte längre kopplas till exakta kvadratmetergränser för bostadens area. I stället föreslås en övergripande bestämmelse om att det vid utformning och dimensionering av bostaden ska hänsyn tas till bostadens långsiktiga användning, dess storlek, det antal boende som den är avsedd för och behovet av avskiljbara rum. Boverket menar att förslaget med kvalitativa krav öppnar upp för fler lämpliga lösningar som de skarpa kvadratmetergränserna har begränsat.

Den 1 juli 2024 ska en helt ny byggregelmodell börja gälla. Regelmodellen har arbetats fram inom ramen för ett regeringsuppdrag till Boverket, att se över bygg- och konstruktionsreglerna. Den innebär att allmänna råd och hänvisningar till standarder helt och hållet försvinner. Istället får samhällsbyggnadsbranschens aktörer ett ökat ansvar för att genomföra riskanalyser och verifiera att byggherrarnas lösningar lever upp till det nya regelverket.