Boverkets förslag till föreskrifter om krav på tomter med mera

Läs remissen här

Läs missivet här

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss till Boverket senast den 25 augusti 2023.

Vi tar därför tacksamt emot synpunkter från medlemsförbund och länssamarbeten senast den 18 augusti 2023. Skicka synpunkter till: Tor Gustafsson.

Funktionsrätt Sveriges hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på men arbetet sker i en mindre process. Vi är beroende av att få in synpunkter från medlemsförbunden. Liksom med alla våra remisser har varje förbund möjlighet att skriva egna förbundsspecifika yttranden.

Sammanfattning av remissen:

Boverket föreslår nya föreskrifter om krav på tomter och vissa andra anläggningar än byggnader på tomter. De föreslagna föreskrifterna preciserar krav i 8 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, för obebyggda tomter som ska bebyggas när det gäller tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga, framkomlighet för utryckningsfordon och skydd mot olyckor.
De föreslagna föreskrifterna preciserar även krav i 3 kap. 10 § plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, om säkerhet vid användning för uppförande av vissa andra anläggningar än byggnader på tomter och kraven på projektering, utförande och kontroll i 10 kap. 5 § PBL när det gäller dessa anläggningar.

Den 1 juli 2024 ska en helt ny byggregelmodell börja gälla. Regelmodellen har arbetats fram inom ramen för ett regeringsuppdrag till Boverket, att se över bygg- och konstruktionsreglerna. Den innebär att allmänna råd och hänvisningar till standarder helt och hållet försvinner. Istället får samhällsbyggnadsbranschens aktörer ett ökat ansvar för att genomföra riskanalyser och verifiera att byggherrarnas lösningar lever upp till det nya regelverket.

Remissvar

Svaret kommer att publiceras här när det har skickats in.