Svar: Boverkets rapport Ansvaret för att åtgärda enkelt avhjälpta hinder

Läs remissen här

Läs missivet här

 

Funktionsrätt Sveriges hantering
Den här remissen skriver vi remissvar på men arbetet sker i en mindre process.

Liksom med alla våra remisser har varje förbund möjlighet att skriva egna förbundsspecifika yttranden.

Sammanfattning av remissen:

Boverket har i detta regeringsuppdrag analyserat hur reglerna om vem som är ansvarig för att åtgärda ett enkelt avhjälpt hinder mot tillgänglighet kan bli tydligare och lämnar i rapporten förslag till en sådan reglering i plan- och bygglagen.

I uppdraget har Boverket även utrett om det är möjligt att undanta vissa enkla och inte kostsamma åtgärder från den ekonomiska bedömning som idag krävs och påverkar antalet genomförda åtgärder.

Här har Boverket bedömt att en ändring i regleringen inte får tillräcklig effekt och därför kommit till slutsatsen att inte föreslå detta. Då kunskapsbrist pekas ut som ett av de största problemen föreslår Boverket en informationskampanj om enkelt avhjälpta hinder.