Remissvar Boverkets rapport för att åtgärda enkelt avhjälpta hinder