Svar: Boverkets rapport En mer förutsägbar byggprocess, Förenklad kontroll av serietillverkade hus (2017:23)

Missiv och remiss

Vi är inte en formell remissinstans för denna remiss men har ändå valt att svara.

 

Sammanfattning

Boverket har haft i uppdrag från regeringen att lämna förslag om en förenklad process för kontroll av egenskaperna hos serietillverkade hus. Boverket har utrett frågan i nära samarbete med bransch och myndigheter.

Handläggare på Funktionsrätt Sverige

Mia Ahlgren