Delbetänkandet Boende utanför det egna hemmet – placeringsformer för barn och unga (SOU 2014:3)

Läs missivet

Läs remissen 

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss och tar tacksamt emot synpunkter från medlemsförbunden senast den 30 maj 2014.

Handikappförbundens preliminära bedömning är att det i huvudsak går att ställa sig bakom betänkandets förslag men att vi vill få in förbundens synpunkter så att alla aspekter beaktas.

Sista svarsdatum

Remissyttranden ska lämnas till Socialdepartementet senast den 23 juni 2014.

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Regeringen beslutade den 12 juli 2012 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Genom tilläggsdirektiv, beslutade den 19 juni 2013, har utredningen dessutom fått uppdraget att se över olika placeringsalternativ för barns och ungas boende, vård och fostran enligt SoL och LVU och att lämna förslag till flera alternativ än vad som finns i dag.

Detta delbetänkande innehåller förslag i enlighet med tilläggsdirektiven. Därutöver behandlas vissa frågor som ingår i utredningens ursprungliga direktiv.

Handläggare på Handikappförbunden

Stefan Eklund Åkerberg