Svar: Ds 2017:4 Sjukpenning i avvaktan på slutligt beslut

Missiv

Remiss

 

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Försäkringskassan har de senaste åren förstärkt sin försäkringshandläggning. Syftet har varit att rätt person ska få rätt ersättning och rätt stöd för att komma tillvaka i arbete. Samtidigt har det blivit tydligt att regelverket inte i alla situationer ger individerna den trygghet som är syftet med sjukförsäkringen. Till exempel när konsekvenser av en förändrad handläggning lett till att sjukskrivna har fått sin ersättning indragen på ett sätt som ur individens perspektiv kan te sig som retroaktivt. Detta har skapat oro och osäkerhet. En arbetsgrupp inom Socialdepartementet har därför fått i uppdrag att se över konsekvenserna av denna förändring och lämnar i promemorian förslag för att förbättra tryggheten i sjukförsäkringen. Sjukskrivna ska inte nekas sjukpenning utan förvarning. Innan slutligt beslut fattas ska individen också få möjlighet att komplettera Försäkringskassans beslutsunderlag och sjukpenning ska kunna betalas ut till dess att det slutliga beslutet har meddelats den det gäller.

Handläggare på Handikappförbunden

Mikael Klein