Yttrande över promemorian Sjukpenning i avvaktan på slutligt beslut Ds 2017 4