Svar: Ds 2017:9 Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete

Missiv

Remiss

 

Funktionsrätt Sveriges hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Promemorian handlar om hur individens rehabilitering kan stärkas inom ramen för rehabiliteringskedjan.

Handläggare på Funktionsrätt Sverige

Mikael Klein