Svar: Effektiv och behovsbaserad digital vård Ds 2023:27

Effektiv och behovsbaserad digital vård Ds 2023:27

Remissmissiv Effektiv och behovsbaserad digital vård DS 2023:27

 

Sammanfattning av remissen:
Promemorian innehåller förslag som syftar till att säkerställa att primärvård som ges av digitala vårdgivare bättre kan integreras och samordnas med övrig primärvård samt se till att digitala vårdtjänster ges efter behov och främjar kostnadseffektivitet.  Promemorian innehåller även ett antal rekommendationer som regionerna med bibehållen rådighet kan välja att följa för ett mer tydligt och sammanhållet hälso- och sjukvårdsystem.

Utgångspunkter
Som centrala utgångspunkter för förslagen har utredningen särskilt uppmärksammat och problematiserat följande:

– Primärvårdens uppdrag att bland annat samordna patientens insatser försvåras av ett splittrat system.

– Relationskontinuitetens betydelse i primärvården riskerar att urholkas i dagens system.

– Huvudmännens förmåga att prioritera och styra försvagas av den digitala utomlänsvården.

– Det krävs åtgärder för att säkerställa principen om vård efter behov och kostnadseffektivitet.

– Dagens system innebär konkurrensproblem och en omotiverad styrning mot utomlänsvård.

– Specialiserad digital öppen vård har svårt att hitta en egen plats i systemet