Svar: En annan möjlighet till särskilt stöd – Reglering av kommunala resursskolor SOU 2020:42

En annan möjlighet till särskilt stöd – Reglering av kommunala resursskolor SOU 2020:42, länk till regeringen.se

Missiv En annan möjlighet till särskilt stöd 

 

Sammanfattning av remissen:

Regeringen beslutade den 20 juli 2017 att ge en särskild utredare i uppdrag att kartlägga och analysera skolornas stöd- och elevhälsoarbete och lämna förslag i syfte att skapa bättre förutsättningar för elever, såväl flickor som pojkar, att nå de kunskapskrav som minst ska nås.