En annan möjlighet till särskilt stöd – Reglering av kommunala resursskolor SOU 2020:42

En annan möjlighet till särskilt stöd – Reglering av kommunala resursskolor SOU 2020:42 

Missiv En annan möjlighet till särskilt stöd 

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss till Utbildningsdepartementet senast den 30 november 2020.

Vi tar därför tacksamt emot synpunkter från medlemsförbund och länssamarbeten senast måndagen den 9 november 2020.

Skicka synpunkter till: Monica Klasén McGrath

 

Funktionsrätt Sveriges hantering

Vi är beroende av att få in synpunkter från medlemsförbunden.

Liksom med alla våra remisser har varje förbund möjlighet att skriva egna förbundsspecifika yttranden.

 

Sammanfattning av remissen:

Regeringen beslutade den 20 juli 2017 att ge en särskild utredare i uppdrag att kartlägga och analysera skolornas stöd- och elevhälsoarbete och lämna förslag i syfte att skapa bättre förutsättningar för elever, såväl flickor som pojkar, att nå de kunskapskrav som minst ska nås.

 

Remissvar

Svar kommer att publiceras här.