Svar: En arvsfond i takt med tiden – En översyn av regelverket kring Allmänna arvsfonden, SOU 2018:70

Läs remissen här

 

Sammanfattning av remissen:
2017 års arvsfondsutredning har sett över och analyserat vissa frågor som rör Allmänna arvsfondens verksamhet. Meningen med översynen har varit att se till att Allmänna arvsfondens medel används till det de är avsedda för och att medlen hanteras och redovisas transparent, rättssäkert och opartiskt. För detta krävs att regelverket är lättöverskådligt, tydligt och ändamålsenligt. Utredningen har bland annat föreslagit hur ett villkor kan utformas som ser till att endast organisationer som i sin verksamhet respekterar demokratiska värderingar kan få stöd. Den har också analyserat kriterierna för stöd, övervägt frågor om arvsavstående och sett över vissa administrativa frågor.

Skicka synpunkter till: Mia Ahlgren