Svar: En likvärdig skola – minskad skolsegration och förbättrad resurstilldelning SOU 2020:28

Remiss, En mer likvärdig skola-minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning SOU 2020:28

Missiv för en mer likvärdig skola-minskad skolsegregation och forbattrad resurstilldelning sou 2020:28

 

Sammanfattning av remissen:

Regeringen beslutade den 19 juli 2018 att uppdra åt en särskild utredare att analysera och föreslå åtgärder för att minska skolsegregationen och förbättra resurstilldelningen till förskoleklass och grundskola i syfte att öka likvärdigheten inom berörda skolformer (dir. 2018:71). Som särskild utredare förordnades samma dag universitetslektor Björn Åstrand. Björn Åstrand anställdes som särskild utredare på 50 procent fr.o.m. den 15 augusti 2018 och på 100 procent fr.o.m. den 15 september 2018.